ยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก

ยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก

ยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก กระทรวงสาธารณสุข สร้างการเข้าถึงบริการอนามัยแม่และเด็กอย่างเท่าเทียมภายใต้การดำเนินงาน 9ข้อโดยการจัดบริการที่ได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขและการดำเนินงานเชิงรุก

ยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก

Model child development

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพสตรีและเด็กแบบองค์รวม ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาคุณภาพประชากรกลุ่มแม่และเด็กไทยให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุขการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในรูปแบบชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว

ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงานพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.5 ในปี 2546เป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2555 การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 52ในปี 2555 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ

70.3ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับสหประชาชาติในการยกระดับคุณภาพสตรีและเด็กเน้นการสร้างพ่อแม่คุณภาพโดยผ่านโรงเรียนพ่อแม่เพื่อเตรียมความพร้อมความรู้

การเลี้ยงดูบุตร การปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางสังคมปลูกฝังวินัยเชิงบวก เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขด้วยการรู้จักห่วงใยตนเองพัฒนาทักษะชีวิตและสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีร่วมในการพัฒนาสังคม

นโยบาย 9 ข้อ เพื่อยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ประกอบด้วย 

1. สร้างพ่อแม่คุณภาพก่อนมีบุตร เข้ารับบริการตรวจร่างกายและรับความรู้ในโรงเรียนพ่อแม่ 

2. สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนฝากครรภ์เร็วและมาเป็นคู่ได้ทุกที่ทุกสิทธิ์ 

3. สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ โดยแม่ขณะตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือด และเพื่อป้องกันโรคธาลัสซีเมียเอดส์ เอ๋อ ได้รับยาเสริมไอโอดีนและวิตามินเสริมธาตุเหล็ก

4. สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก ผ่านการเลี้ยงดูของพ่อแม่ด้วยความรักความผูกพันได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดและอาหารตามวัย 

5. สร้างเด็กฉลาดทางทางปัญญาและอารมณ์ ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า 

6. เด็กได้รับการคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการ

หากพัฒนาการล่าช้าได้รับการแก้ไข 

7. เด็กได้รับการฝึกทักษะชีวิต ผ่านการจัดกิจกรรมในคลินิกเด็กดีและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

8. สตรีและเด็กได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพคลินิกเด็กดีคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และ 

9. ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเด็กไทย แข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดีและมีความสุขอันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กเป็นการพัฒนาเด็กในทุกมิติอย่างองค์รวมและเชื่อมโยงทุกช่วงวัยของการพัฒนาประชากรภายใต้การจัดทำแผน

พัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก ได้แก่แผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ แผนการดูแลเด็กแรกเกิดถึง 2 ปีและแผนการดูแลเด็กอายุ 3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายคือเด็กไทยสุขภาพดี สู่ 80 ปียังแจ๋วสร้างความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสตรีและเด็กอย่างองค์รวมโดยหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ได้ทุกที่ทุกสิทธิ์

สื่อสารความรู้สร้างความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยการสาธิตระบบบริการคุณภาพในสถานบริการสาธารณสุข และตำบลนมแม่ “Modelchild development” ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ในชุมชนเชื่อมโยงระบบบริการคุณภาพจากสถานบริการสาธารณสุข สู่ครัวเรือน ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีสู่ 80 ปียังแจ๋ว